Regulamin

Artykuł 1 Organizator

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2021 r.

Ten konkurs pisarski jest bezpłatny i nie zobowiązuje do zakupu. Organizatorem imprezy jest Cosmic Love Space Agency (zwana dalej "CLSA"), spółka z grupy GEB AdoptAGuy, SARL o kapitale 2 510 000 euro, zarejestrowana w paryskim rejestrze handlowym i rejestrze spółek pod numerem 514 739937, której siedziba mieści się przy 10 Place Vendôme (75001) w Paryżu (zwana dalej "Organizatorem").

Sam fakt wzięcia udziału w konkursie oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków (zwanych dalej "Zasadami").

Założenie konta w celu wzięcia udziału w Konkursie nie wiąże się z utworzeniem profilu na stronie www.ZaadoptujFaceta.pl.

Wszelkie formalności i usługi związane z wysyłaniem przedmiotów w kosmos są świadczone przez TOUCAN SPACE (zwanego dalej "Dostawcą usług") i jego partnerów specjalizujących się w astronautyce (amerykańskie i/lub japońskie agencje kosmiczne i przewoźnicy  kosmiczni). Toucan Space to SAS z kapitałem 20.000 €, specjalizująca się w działalności handlowej i przemysłowej w dziedzinie kosmosu i aeronautyki. Spółka jest reprezentowana przez Pana De Gouyon Matignon de Pontouraude, jest zarejestrowana w RCS w Paryżu pod numerem 881 973 705, jej siedziba mieści się przy 18 rue Pasquier w Paryżu (75008).

Artykuł 2 Warunki ogólne i wymogi redakcyjne

2.1: Wymagania redakcyjne

List musi być osobistym i całkowicie oryginalnym przesłaniem miłości, wolnym od wszelkich praw i nie może zawierać żadnych reprodukcji ani zapożyczeń, nawet częściowych, z innej pracy. List nie może być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i musi respektować prawa osób trzecich, w szczególności prawa osobiste i prawa autorskie. Przez sam fakt uczestnictwa w konkursie Uczestnicy gwarantują Organizatorowi ochronę przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku z ich tekstem. 

List może być napisany w języku francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim lub polskim.

Zabronione są wiadomości o charakterze politycznym, religijnym, pornograficznym, rasistowskim, dyskryminacyjnym, nienawistnym, obraźliwym i/lub wiadomości mogące zaszkodzić stronie trzeciej (w szczególności możliwej do zidentyfikowania osobie publicznej).

List nie może zawierać żadnych danych osobowych.

List nie może być skierowany do możliwej do zidentyfikowania osoby publicznej.

Otrzymane przez Organizatora Listy będą ponownie czytane, moderowane i mogą podlegać modyfikacjom (poprawki ortograficzne, składniowe, gramatyczne oraz korekta wszelkich błędów merytorycznych i edytorskich).

Organizator może odrzucić każdy List, który uzna za niezgodny z niniejszym regulaminem.  Głosy na odrzucone Listy (lub powiązane z usuniętymi kontami) nie będą przechowywane.

2.2 Warunki uczestnictwa

Do udziału w konkursie uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Francji metropolitalnej, Belgii, Luksemburga, Szwajcarii, Polski, Włoch, Hiszpanii, Meksyku, Kolumbii, Argentyny i Brazylii.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać dostęp do Internetu oraz ważne dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu).

Uczestnicy zaświadczają, że informacje przekazane Organizatorowi są zgodne z prawdą.

Jakiekolwiek fałszywe oświadczenie lub błędne i/lub niekompletne oświadczenie może spowodować niemożność wzięcia udziału w konkursie.

Uczestnicy muszą stosować się do niniejszego regulaminu, jak również do wszelkich innych instrukcji przesłanych im przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z konkursu w każdym czasie każdego zgłoszenia (konta i Listu), które nie jest zgodne z niniejszym regulaminem lub które mogłoby być szkodliwe dla Organizatora.

Każda osoba fizyczna, zidentyfikowana w szczególności na podstawie numeru IP, numeru telefonu, adresu pocztowego lub adresu e-mail, może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

Kategorycznie zabrania się tworzenia adresów e-mail w celu wielokrotnego udziału w konkursie i przesyłania kilku listów.

Artykuł 3: Procedura konkursowa: 6 etapów

Etap 1: Rejestracja uczestnictwa w konkursie

Uczestnicy muszą utworzyć konto, wchodząc na stronę cosmiclovespaceagency.com/pl/ lub zaadoptujfaceta.pl/cosmic (zwaną dalej "Stroną"). Konkurs jest również dostępny na stronie głównej www.ZaadoptujFaceta.pl.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia  formularza rejestracyjnego. Wszystkie informacje są obowiązkowe.

Po utworzeniu konta i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, uczestnik będzie mógł napisać swój List w przeznaczonym do tego polu.

List może zostać zapisany jako "wersja robocza". List może być modyfikowany, o ile nie został przesłany do Organizatora.

Wszystkie Listy muszą być sfinalizowane i wysłane do Organizatora najpóźniej do godziny 23.59 dnia 7 marca. Po tym terminie niewysłane Listy będą usuwane, a ich autorzy nie będą mogli wziąć udziału w konkursie.

Przesłanie Listu jest ostateczne, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych dodatkowych zmian.  Uczestnik może jednak uzyskać dostęp do swojego konta i usunąć swój List, konto i zrezygnować z udziału w Konkursie.

Etap 2: Zaproszenie do głosowania przez Uczestnika

Z chwilą przesłania Listu do Organizatora, Uczestnik otrzyma link umożliwiający mu dostęp do strony internetowej zawierającej jego List i umożliwiającej publiczności oddanie na niego głosu.  

Uczestnik musi udostępnić/rozprowadzić (skopiować i wkleić) ten link tak szeroko, jak to możliwe, aby zebrać maksymalną liczbę głosów od publiczności. 

Publiczność może głosować na List Uczestnika raz dziennie do 8 marca 2021 roku.  Głosujący są identyfikowani na podstawie adresu IP.

Etap 3: Wybór 1000 zwycięskich listów przez Jury Czytelnicze CLSA

2000 listów z największą liczbą głosów zostanie przekazanych do Jury Czytelniczy CLSA, który wybierze maksymalnie 1000 listów, które zostaną wydrukowane przez Organizatora i wysłane w Kosmos.

Wszyscy zwycięscy Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefoniczną.

Etap 4: Podróż kosmiczna

Z zastrzeżeniami wskazanymi w artykule 9 ("Artykuł 9 - Odpowiedzialność"), na pokładzie Falcona 9 zmierzającego do ISS znajdzie się maksymalnie 1000 listów.

Będą tam przebywać przez okres około 6 miesięcy.

Etap 5: Powrót Listów na Ziemię

Z zastrzeżeniem powodzenia misji kosmicznej, Listy po powrocie na Ziemię zostaną zwrócone ich autorom lub przekazane wybranym przez nich adresatom.

Listy zostaną dostarczone do zainteresowanych stron w takim samym stanie, w jakim będą po podróży i wystawieniu na działanie warunków środowiskowych panujących w Kosmosie.

Artykuł 4 Harmonogram

- 10 lutego 2021 r. do 7 marca do godz. 23:59: daty rozpoczęcia i zakończenia konkursu

Organizator może być zmuszony do zmiany dat i godzin podanych powyżej, przy czym zmiana ta nie wiąże się z jego odpowiedzialnością. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Strony lub pocztą elektroniczną.

Artykuł 5 Wyznaczenie zwycięzców

Zwycięskie miejsca mogą zostać uznane za nieobsadzone lub nieprzyznane.

Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną.

5.1 Zwycięskie listy wybrane przez Jury Czytelnicze CLSA

Wybór zwycięskich Listów zostanie dokonany z uwzględnieniem walorów literackiego wyrazu, kreatywności, a także wszelkich innych kryteriów, które jury czytelnicze  uzna za konieczne w celu wyłonienia najpiękniejszych prac spośród 2000 Listów z największą liczbą głosów publiczności.

Artykuł 6 Nagroda

6.1 Z zastrzeżeniem powodzenia misji kosmicznej, z którą związany jest niniejszy Konkurs, zwycięzcy otrzymają kopię swojego Listu (wydrukowanego) po jego podróży w Kosmos na pokładzie rakiety i ISS.

Do listu będzie dołączone certyfikat  lotu.

6.2 Przypominamy, że tylko zwycięskie Listy będą podróżować na pokładzie rakiety. W żadnym wypadku ich autorzy nie wezmą udziału w tej podróży.

6.3 Uczestnicy, z którymi nie można się skontaktować lub którzy nie odpowiedzą na pisemne prośby Organizatora w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, nie będą uprawnieni do jakiejkolwiek nagrody, odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Artykuł 7 Przeniesienie praw 

Uczestnicy są informowani, że konkurs jest wydarzeniem promocyjnym mającym na celu wyróżnienie marek Grupy GEB AdoptAGuy.

Akceptując niniejsze warunki Uczestnik przenosi na firmę GEB AdoptAGuy, do celów reklamowych i komercyjnych, bezpłatnie i na wyłączność, wszelkie prawa do korzystania z jego Listu.

Uczestnik przekazuje w szczególności:

- Prawo do reprodukcji listu, w całości lub w części, na wszelkich nośnikach fizycznych, analogowych, komputerowych, cyfrowych, elektronicznych i/lub optycznych, umożliwiających publiczne udostępnienie listu.

- prawo do przedstawiania swojego Listu, w całości lub w części, za pomocą dowolnego procesu i/lub środków komunikacji społecznej, fizycznej (analogowej, komputerowej, cyfrowej, elektronicznej i/lub optycznej, oraz za pomocą wszelkich innych środków komunikacji umożliwiających komunikację społeczną);

- prawo do dodawania do Listu znaków towarowych, logo i innych znaków rozpoznawczych GEB AdoptAGuy, jak również wszelkich innych obowiązkowych informacji;

- prawo do przeniesienia praw Listu na jakąkolwiek osobę trzecią,

- prawo do opublikowania książki (w wersji papierowej i/lub cyfrowej) zawierającej List,

Niniejsza cesja zostaje dokonana na ustawowy okres obowiązywania praw i na terytorium świata.

Artykuł 8 Dane osobowe – RODO

Zbierane dane osobowe dotyczące Uczestnika lub ostatecznego odbiorcy Listu są obowiązkowe i niezbędne do realizacji jego udziału w niniejszym konkursie, w szczególności do oraz wysłania Listu do Uczestnika lub wybranego przez niego odbiorcy po powrocie na Ziemię.

Niniejsza informacja przeznaczona jest wyłącznie dla Organizatora i jego usługodawców zlokalizowanych w Unii Europejskiej i poza nią. Są one przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora oraz obowiązującymi przepisami, Polityką prywatności ZaadoptujFaceta.

Uczestnik może zażądać dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia, wycofania zgody i/lub sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod następującym adresem: support@zaadoptujfaceta.pl.

Uczestnik może również w każdej chwili skontaktować się z Delegatem Organizatora ds. ochrony danych mec. Aurélien Aucher za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@adopteunmec.com. 

Z zastrzeżeniem postanowień art. 17 ust. 3 RODO, dane osobowe gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszego dokumentu są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów operacji, a po tym czasie przez okres do jednego roku. Po upływie tego okresu dane osobowe nie będą już dostępne.

Artykuł 9 Odpowiedzialność

Wysłanie Listów w przestrzeń kosmiczną i ich przekazanie Uczestnikom jest uzależnione od powodzenia misji kosmicznej przeprowadzonej przez Dostawcę i jego partnerów specjalizujących się w dziedzinie astronautyki.

W przypadku niepowodzenia misji (odwołanie startu, eksplozja rakiety lub innych urządzeń, niewywiązania się z zobowiązań przewoźnika kosmicznego lub Dostawcy Usług, itp.), konkurs może zostać odwołany bez odszkodowania dla Uczestników.  

W przypadku zmian w konkursie spowodowanych przez partnerów zewnętrznych Organizatora, Organizator poinformuje o tym fakcie wszystkich Uczestników.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Listów oraz ich całkowite lub częściowe zniszczenie w trakcie trwania podróży.

Organizator zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy jego Strona będzie niedostępna w czasie trwania akcji.

W gestii Uczestnika leży podjęcie wszelkich stosownych środków w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przechowywanego na jego sprzęcie komputerowym przed jakimkolwiek atakiem lub atakiem pochodzenia zewnętrznego, przy czym Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, który mógłby zakłócić prawidłowy przebieg konkursu lub naruszył jego zasady.

Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek istniejących lub doraźnie stworzonych środków technicznych (oprogramowanie, inżynieria wsteczna, skrypt, bot, interfejs, SaaS, usługi osób trzecich) lub jakichkolwiek innych rodzajów pomocy zewnętrznej. Wszelkie próby oszustwa, jak również wykorzystywanie potencjalnego nieprawidłowego działania, są surowo zabronione. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Artykuł 10 Przypadki siły wyższej 

Organizator i/lub Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku odwołania konkursu z powodu działania siły wyższej lub decyzji organizatorów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w przypadku zdarzeń od niego niezależnych lub uzasadnionej konieczności, zmuszony jest odwołać niniejszy konkurs, skrócić go, przedłużyć, przełożyć lub zmienić jego warunki, a jego odpowiedzialność z tego tytułu nie może być poniesiona. W każdym przypadku zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu uczestnictwa.

Artykuł 11 Spory

Regulamin jest wysyłany bezpłatnie drogą pocztową lub elektroniczną do każdej osoby, która zwróci się z pisemną prośbą o jego przesłanie do dnia 7 marca 2021 r.

Niniejsze warunki są dostępne online na Stronie.

Niektóre warunki mogą się różnić w zależności od kraju zamieszkania Uczestnika. Obowiązujące przepisy są tożsame z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania Uczestnika.

Wsparcie klienta jest dostępne dla Uczestników w celu uzyskania wszelkich informacji pod następującym adresem e-mail: support@zaadoptujfaceta.pl.

Wszelkie spory związane z konkursem lub niniejszym regulaminem muszą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres support@zaadoptujfaceta.pl. Żaden spór nie będzie rozpatrywany po upływie ośmiu dni od zakończenia konkursu.

W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwe sądy francuskie.